Prowadzisz działalność nieewidencjonowaną? – zmieniono zasady gry …

Osoby prowadzące tzw. działalność nieewidencjonowaną, zgodnie z założeniami ustawy miały być zwolnione ze składek ZUS.

Teraz okazuje się jednak, że osoby takie będą musiały płacić nie tylko podatek, ale również wszystkie składki ZUS.

Przypomnijmy, że 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowej Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła dwa zupełnie nowe rozwiązania w zakresie możliwości obniżenia składek ZUS.

Pierwszym rozwiązaniem jest tzw. ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej . Drugie z kolei rozwiązanie wprowadziło pojęcie tzw. działalności nierejestrowanej, czyli możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji w jakichkolwiek urzędach. Począwszy od 30 kwietnia 2018 roku, działalności nie muszą już rejestrować te osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli na chwilę obecną kwoty 1050 zł. Zgodnie z założeniami ustawy, osoby wykonujące taką niezarejestrowaną działalność, miały nie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, co z kolei miało wiązać się z brakiem obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS (w tym również składki zdrowotnej).

Więcej: https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-skladki-zus-jednak-obowiazkowe.htm

Nowe zasady rozliczania deklaracji VAT

Lipiec 2018 r. przyniósł zmiany w ustawie o VAT, które wprowadził instytucję podzielonej płatności. Każdemu podatnikowi VAT (zarówno czynnemu jak i zwolnionemu) banki otworzyły rachunki VAT na potrzeby obsługi tego mechanizmu (z których jednakże będą korzystać jedynie ci rozliczający podatek VAT). Jednocześnie do ustawy o VAT wprowadzono nowy rodzaj zwrotu tego podatku oraz instytucję skonta.

zobacz więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/150661,Nowe-zasady-rozliczania-deklaracji-VAT-z-uwagi-na-split-payment,1,68,1.html

Biuro detektywistyczne – kwestia podatku VAT

Biorąc pod uwagę fakt, że  biuro detektywistyczne kieruje swoje usługi przede wszystkim do sektora prywatnego, gdzie niema możliwości odliczenia podatku VAT, należny skorzystać ze zwolnienia z VAT.

W przypadku biur detektywistycznych, które  rozpoczynają prowadzenie działalności, zwolnienie z podatku VAT przysługuje z mocy prawa.

Agencje Detektywistyczne uprawnione do korzystania z tego zwolnienia nie muszą informować Urzędu Skarbowego o fakcie podjęcia takiej decyzji.

PIT tylko elektronicznie dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś właścicielem firmy, która zatrudnia powyżej pięciu pracowników lub korzystasz z obsługi finansowej w biurze rachunkowym, od nowego roku ( 2015 ) czekają Cię zmiany w PIT.

Zmiana polega na tym iż jesteś zobligowany  do składania deklaracji tylko w formie elektronicznej. Sprawa jest o tyle ważna że jeśli złożysz deklarację w formie tradycyjnej, Urząd Skarbowy uzna deklarację PIT za niedostarczoną!

Sprawa jest prosta dla większości biur rachunkowych, po prostu praktycznie każdy nowoczesny system do obsługi księgowości posiada funkcjonalność elektronicznej deklaracji PIT.

Większy problem dotyczy pracodawców, którzy samodzielnie prowadzą księgowość, niekoniecznie muszą posiadać oprogramowanie z tego typu funkcjonalnościami.

CIT VAT 2015

Nowe przepisy dotyczące podatku CIT mają przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania poprzez przesuwanie dochodów do spółek zależnych – zakładanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.:

 • zmienia zasady określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT;
 • zmienia przepisy regulujące rozliczanie podatku VAT metodą „odwrotnego obciążenia”:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych „odwrotnym obciążeniem”,
  • – zawężenie zakresu transakcji (dzienny limit obrotu) oraz kontrahentów (zwolnionych z podatku);
 • zmienia regulacje dotyczące możliwości zastosowania tzw. ”solidarnej odpowiedzialności” nabywcy z tytułu nabywania niektórych towarów:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością,
  • – ustalanie limitów kaucji gwarancyjnej
 • likwiduje ustawowe zwolnienie z podatku w zakresie świadczenia usług stanowiących „podwykonawstwo” usług finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych
 • modyfikuje przepisy dotyczące tzw. ulgi na „złe długi”

Doradca VAT

Doradca w Biurze Rachunkowym zawsze pomoże w:

 

 • konkretne informacje o najnowszych zmianach w VAT wraz z omówieniem konsekwencji, jakie niosą one dla Twoich rozliczeń,
 • gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się osoby prowadzące rozliczenia VAT-u, które poparte są orzecznictwem WSA, NSA i ETS jak również pismami MF, IS i US,
 • krótkie i zwięzłe teksty – nie będziesz tracił czasu na czytanie zbędnych informacji,
 • fachowe wyjaśnienia problemów, jakie stwarzają niejednoznaczne przepisy ustawy o VAT,
 • gotowe wzory pism i dokumentów związanych z rozliczeniami VAT wraz z komentarzem ekspertów,
 • szczegółowe omówienie zasad rozliczenia VAT w konkretnych branżach.

 

Doradca to czyste korzyści dla przedsiębiorcy:

 

 • będziesz na bieżąco ze zmianami przepisów,
 • otrzymasz wyjaśnienia niejednoznacznych przepisów i gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów,
 • publikacja jest niezawodna merytorycznie,
 • zyskasz pewność rozliczeń vatowskich, a także rozwiązania najtrudniejszych problemów z vat.

 

 

Opodatkowanie świadczeń pracowniczych podatkiem PIT

Podczas szkolenia omówimy:

 • 1. Wstępne omówienie uchwalonych zmian w podatku dochodowym między innymi:
   • – przesyłanie elektroniczne PIT-ów przez płatników,
   • – zwolnienia przedmiotowe
   • – ulga prorodzinna
 •  2. Opodatkowanie imprez integracyjnych organizowanych przez zakłady pracy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
 • 3. Nowe stanowisko Ministra Finansów dotyczące zapłaty ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za byłych pracowników.
 • 4. Konkursy dla pracowników w świetle nowych wyjaśnień Min. Fin.
 • 5. Omówienie wątpliwości związanych z wypełnianiem PIT 11 oraz PIT 0.
 • 6. Problemy outsourcingu pracowniczego w kontekście podatkowym.
 • 7. Zmiana wykładni MF w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży o lat 18.
 • 8. Skutki podatkowe tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych – nowe stanowisko organów skarbowych.
 • 9. Opodatkowanie medali wręczanych pracownikom przez zakład pracy – nowe stanowisko MF.
 • 10. Opodatkowanie świadczeń tj. opłat za autostrady oraz parkingi, dokonywanych w ramach odbywania podróży służbowych samochodem podatnika – nowe wykładanie.
 • 11. Koszty autorskie – bieżące wykładnie fiskusa.
 • 12. Opodatkowanie stypendiów sportowych – nowe wykładnie MF.
 • 13. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za przedstawicieli handlowych – MF.
 • 14. Opodatkowanie szkoleń niepracowników w tym radnych – nowe wykładnie MF.
 • 15. Opodatkowanie poczęstunku dla pracowników i niepracowników – nowe wykładnie MF.
 • 16. Zmiany na rok 2013 m.in. ulgi internetowej, ulgi z tytułu wychowania dzieci, praw autorskich, redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
 • 17. Pojęcie indywidualnego zdarzenia losowego oraz długotrwałej choroby w interpretacjach organów skarbowych.
 • 18. Opodatkowanie składek płaconych przez zakład pracy za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę.
 • 19. Opodatkowanie kosztów dowozu pracowników do pracy w świetle nowych wykładni.
 • 20. Wprowadzone od 31.03.2012r. nowe formularze dla płatników PIT 8AR oraz IFT1/IFT1R.
 • 21. Nowe wyjaśnienia MF dotyczące opodatkowania składek za byłych pracowników.
 • 22. Opodatkowanie pakietów medycznych – stanowisko MF po wyrokach MF.
 • 23. Opodatkowanie okularów oraz soczewek kontaktowych w świetle ostatniej wykładni MF.
 • 24. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika.
 • 25. Opodatkowanie świadczeń z ZFSS oraz od zw. zawod. (art.21 ust.1 pkt.67)-nowe wykładnie MF.
 • 26. Opodatkowanie dofinansowania do różnych form wypoczynku (wycieczek dla pracowników).
 • 27. Opodatkowanie drobnych umów do 200 zł – wybrane zagadnienia.
 • 28. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników m. in. telefony komórkowe, łącze internetowe, laptop, świadczenia medyczne, czynsz za mieszkanie – wybrane problemy.
 • 29. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez gminy m.in. nagrody, stypendia, szkolenia.
 • 30. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku m.in. zapomogi, umorzone pożyczki, wygrane w konkursach dla pracowników. Świadczenia na rzecz byłych pracowników emerytów, rencistów. Opodatkowanie PKZP.
 • 31. Wybrane zwolnienia podatkowe, w tym dotyczące odszkodowań.
 • 32. Omówienie zakresu odpowiedzialności płatnika na podstawie art. art. 26a oraz 30 OP.
 • 33. Opodatkowanie dochodów nierezydentów w Polsce i Polaków zagranicą- wybrane zagadnienia.
 • 34. Ulga prorodzinna i ulga rehabilitacyjna – wybrane zagadnienia.

Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych

W najbliższym czasie sejm uchwali ważne zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych w podatkach dochodowych (zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku dochodowym od osób prawnych). Na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące możliwości objęcia opodatkowaniem dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych oraz całkowicie nowe zasady zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek zaciąganych od podmiotów powiązanych (tzw. niedostateczna kapitalizacja). Pierwsza z nich ma na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji ze strony niektórych państw, zwłaszcza tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez przesuwanie dochodów do spółek zależnych, zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych zasadach opodatkowania. Druga z nich wprowadza całkowicie nowe reguły zaliczania odsetek od pożyczek zaciąganych od wspólników do kosztów uzyskania przychodów (w szerszym kontekście stanowi zmianę filozofii podejścia ustawodawcy podatkowego do relacji pomiędzy stanem kapitałów własnych, a kapitałem obcym, z którego podatnik finansuje swoją działalność). Inną nowością zasługującą na uwagę będzie obowiązek ustalania przychodu i kosztu w sytuacji, gdy zobowiązanie podatnika regulowane będzie w formie niepieniężnej (np. dywidenda wypłacona w formie rzeczowej).

Odwrócony podatek VAT

w przypadku braku możliwości odliczenia VAT, w związku z tym, że jednostka jest zwolniona z płacenia podatku ze względu na wysokość sprzedaży, podatek odwrócony powiększa cenę nabycia towaru lub usługi. W konsekwencji powinien być wykazywany w tym samym paragrafie co zakup.