Najnowsze zmiany w podatkach dochodowych

W najbliższym czasie sejm uchwali ważne zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych w podatkach dochodowych (zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i podatku dochodowym od osób prawnych). Na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące możliwości objęcia opodatkowaniem dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych oraz całkowicie nowe zasady zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek zaciąganych od podmiotów powiązanych (tzw. niedostateczna kapitalizacja). Pierwsza z nich ma na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji ze strony niektórych państw, zwłaszcza tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez przesuwanie dochodów do spółek zależnych, zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych zasadach opodatkowania. Druga z nich wprowadza całkowicie nowe reguły zaliczania odsetek od pożyczek zaciąganych od wspólników do kosztów uzyskania przychodów (w szerszym kontekście stanowi zmianę filozofii podejścia ustawodawcy podatkowego do relacji pomiędzy stanem kapitałów własnych, a kapitałem obcym, z którego podatnik finansuje swoją działalność). Inną nowością zasługującą na uwagę będzie obowiązek ustalania przychodu i kosztu w sytuacji, gdy zobowiązanie podatnika regulowane będzie w formie niepieniężnej (np. dywidenda wypłacona w formie rzeczowej).