Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzację w jednostce powinna rozpocząć weryfikacja obowiązujących przepisów wewnętrznych określających sposób jej przeprowadzania. Od ich oceny rozpoczyna się kontrola prawidłowości inwentaryzacji, która często wykazuje liczne uchybienia. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza się na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) a dotyczą one, jak wiadomo, spisania rzeczowych i pieniężnych składników majątku, uzgodnienia sald aktywów i pasywów, ich wyceny oraz rozliczenia w porównaniu ze stanem wykazanym w dokumentach księgowych, a także rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy w jednostkach sektora finansów publicznych, dotyczących szczególnie inwentaryzacji, niejednokrotne stwierdzano szereg uchybień. Nadal dość często stwierdza się niedostosowanie przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych i wymogów praktyki.

 

 

Doradca VAT

Doradca w Biurze Rachunkowym zawsze pomoże w:

 

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w VAT wraz z omówieniem konsekwencji, jakie niosą one dla Twoich rozliczeń,
  • gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się osoby prowadzące rozliczenia VAT-u, które poparte są orzecznictwem WSA, NSA i ETS jak również pismami MF, IS i US,
  • krótkie i zwięzłe teksty – nie będziesz tracił czasu na czytanie zbędnych informacji,
  • fachowe wyjaśnienia problemów, jakie stwarzają niejednoznaczne przepisy ustawy o VAT,
  • gotowe wzory pism i dokumentów związanych z rozliczeniami VAT wraz z komentarzem ekspertów,
  • szczegółowe omówienie zasad rozliczenia VAT w konkretnych branżach.

 

Doradca to czyste korzyści dla przedsiębiorcy:

 

  • będziesz na bieżąco ze zmianami przepisów,
  • otrzymasz wyjaśnienia niejednoznacznych przepisów i gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów,
  • publikacja jest niezawodna merytorycznie,
  • zyskasz pewność rozliczeń vatowskich, a także rozwiązania najtrudniejszych problemów z vat.