Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzację w jednostce powinna rozpocząć weryfikacja obowiązujących przepisów wewnętrznych określających sposób jej przeprowadzania. Od ich oceny rozpoczyna się kontrola prawidłowości inwentaryzacji, która często wykazuje liczne uchybienia. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza się na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) a dotyczą one, jak wiadomo, spisania rzeczowych i pieniężnych składników majątku, uzgodnienia sald aktywów i pasywów, ich wyceny oraz rozliczenia w porównaniu ze stanem wykazanym w dokumentach księgowych, a także rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy w jednostkach sektora finansów publicznych, dotyczących szczególnie inwentaryzacji, niejednokrotne stwierdzano szereg uchybień. Nadal dość często stwierdza się niedostosowanie przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych i wymogów praktyki.