jeszcze więcej kas fiskalnych

Nasz rząd przygotował nowe rozporządzenie, które zmusi wielu przedsiębiorców do zakupu kas fiskalnych.

Od 1 stycznia 2015 będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Oczywiście są to działania mające na celu uszczelnienie ewidencji obrotu gospodarczego, widać fiskus szuka kolejnych metod utrudniających życie nieuczciwym  przedsiębiorcom, przy okazji skutecznie utrudni życie tym uczciwym.

Wedle nowych przepisów kasy fiskalne powinni posiadać:

 • lekarze
 • stomatolodzy
 • salony kosmetyczne
 • salony fryzjerskie
 • warsztaty samochodowe
 • prawnicy

Bez względu na obroty w kasy fiskalne zaopatrzyć się muszą sprzedawcy wód toaletowych oraz nośników danych. Zwolnienie przestaje dotyczyć także firm kateringowych oraz gastronomicznych.

 

Całość nowego rozporządzenia można przeczytać na stronie:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7564007/Rozporzadzenie_zwolnienia_2015-2016.pdf

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Inwentaryzację w jednostce powinna rozpocząć weryfikacja obowiązujących przepisów wewnętrznych określających sposób jej przeprowadzania. Od ich oceny rozpoczyna się kontrola prawidłowości inwentaryzacji, która często wykazuje liczne uchybienia. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza się na podstawie przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) a dotyczą one, jak wiadomo, spisania rzeczowych i pieniężnych składników majątku, uzgodnienia sald aktywów i pasywów, ich wyceny oraz rozliczenia w porównaniu ze stanem wykazanym w dokumentach księgowych, a także rozliczenia osób materialnie odpowiedzialnych.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy w jednostkach sektora finansów publicznych, dotyczących szczególnie inwentaryzacji, niejednokrotne stwierdzano szereg uchybień. Nadal dość często stwierdza się niedostosowanie przepisów wewnętrznych do obowiązujących regulacji ustawowych i wymogów praktyki.

 

 

Zamknięcie roku 2014

Prosimy pamiętać, że zarówno w rachunkowości, jak i w podatkach diabeł tkwi w szczegółach, dlatego przygotowując najnowsze wydanie skrupulatnie zaktualizowaliśmy wszystkie teksty, uzupełniliśmy o nowe zagadnienia, interpretacje i konsultacje.

Pojawiły się nowe tematy dotyczące m.in. jednostek mikro oraz opodatkowania dochodów z objęcia i zbycia udziałów/akcji, natomiast sam układ książki, po różnych udoskonaleniach okazał się optymalny dla użytkowników.

Zagadnienia:

 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.
 • sprawy budzące wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • zasady szczególne dla jednostek mikro,
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,

książka