Zamknięcie roku 2014

Prosimy pamiętać, że zarówno w rachunkowości, jak i w podatkach diabeł tkwi w szczegółach, dlatego przygotowując najnowsze wydanie skrupulatnie zaktualizowaliśmy wszystkie teksty, uzupełniliśmy o nowe zagadnienia, interpretacje i konsultacje.

Pojawiły się nowe tematy dotyczące m.in. jednostek mikro oraz opodatkowania dochodów z objęcia i zbycia udziałów/akcji, natomiast sam układ książki, po różnych udoskonaleniach okazał się optymalny dla użytkowników.

Zagadnienia:

  • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
  • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.
  • sprawy budzące wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
  • zasady szczególne dla jednostek mikro,
  • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
  • podatki dochodowe (przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
  • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,

książka