Kilka umów zlecenie z jedną osobą

Dość często zdarza się, że w firmach z jedna osoba podpisała kilka kontraktów jednocześnie zamówienie. Załóżmy, że zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie dwóch umów o świadczenie usług. Na jednym wypłacane są dla niego wszystkie składki, z drugiej strony – tylko zdrowie.Pytanie brzmi, czy jest to zgodne z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub zabezpieczenia społecznego i nie podważa. Postępowanie płatnik będzie uznać za prawidłowe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Chodzi przede wszystkim o różnorodność zawartej umowy podlegał ubezpieczeniu społecznemu nie miał żadnego powodu, by sądzić, że zawarcie drugiej umowy było tylko, aby płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Wykonawca, który wykonuje dwie umowy zlecenia, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, podlegają jednej wybranej umowy, inny system emerytalny jest dobrowolne.

Wybór umowy w przypadku ubezpieczonego grupy nie ogranicza poziom płac.

umowa o pracę, umowa zlecenie

Zdarza się, że w zakładzie pracy część pracowników wykonuje jednakową pracę na podstawie umów o pracę, a część na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli praca wykonywana jest tak samo, zleceniobiorcy mogą wystąpić przeciwko pracodawcy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, a następnie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania (przy założeniu, że jako zleceniobiorcy byli gorzej wynagradzani).

W sytuacji, w której zleceniobiorcy wykonujący takie samo zlecenie, są różnie traktowani w zakresie wynagrodzenia, istotna jest przyczyna owego różnicowania. Jeżeli zleceniobiorcy są różnie traktowani ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, to takie różnicowanie jest niedopuszczalne z uwagi na przepisy ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania i przysługuje im odszkodowanie. W sprawie o takie odszkodowanie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co oznacza, że odszkodowanie przysługuje w pełnej wysokości.

Prawo do jednakowego wynagrodzenia – komu przysługuje?

Zasadą jest, że za pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości należy się takie samo wynagrodzenie. Jednak przepisy nie definiują szczegółowo, co to znaczy praca „jednakowa” lub – zwłaszcza – „praca jednakowej wartości”. Zdefiniowanie tych pojęć w ustawie byłoby zresztą bardzo trudne, bo życie przewiduje najrozmaitsze przypadki, które mogłyby podpadać pod te kategorie. Jak więc sprawdzić, czy pracodawca przestrzega zasady równości płac? Na szczęście z pomocą przychodzi bogate orzecznictwo sądów oraz opinie ekspertów.

Ponadto nie każde zróżnicowanie wynagrodzeń jest dyskryminujące. Są bowiem obiektywne kryteria (np. staż pracy), w oparciu o które można legalnie zróżnicować pensje nawet na identycznych stanowiskach.

Pracodawca skorzysta na zatrudnieniu bezrobotnego

Sposobem łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na rynku pracy są korzystne dla pracodawców zmiany związane z zatrudnianiem bezrobotnych wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kilkudziesięciu nowych rozwiązań są bon stażowy oraz bon zatrudnieniowy. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy. Przez pewien okres trwania zatrudnienia pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek. Ten refundowany okres wynosi 12 miesięcy. Z bonu zatrudnieniowego mogą skorzystać tylko osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia.

Nowe rozwiązania mają także ułatwiać łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia). Szczegóły w newsletterze „Wynagrodzenia w Twojej firmie”.

Renata Kajewska, redaktor poradnika „Płace w firmie” i dwutygodnika „Wynagrodzenia w Twojej firmie”