Kilka umów zlecenie z jedną osobą

Dość często zdarza się, że w firmach z jedna osoba podpisała kilka kontraktów jednocześnie zamówienie. Załóżmy, że zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie dwóch umów o świadczenie usług. Na jednym wypłacane są dla niego wszystkie składki, z drugiej strony – tylko zdrowie.Pytanie brzmi, czy jest to zgodne z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub zabezpieczenia społecznego i nie podważa. Postępowanie płatnik będzie uznać za prawidłowe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Chodzi przede wszystkim o różnorodność zawartej umowy podlegał ubezpieczeniu społecznemu nie miał żadnego powodu, by sądzić, że zawarcie drugiej umowy było tylko, aby płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Wykonawca, który wykonuje dwie umowy zlecenia, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, podlegają jednej wybranej umowy, inny system emerytalny jest dobrowolne.

Wybór umowy w przypadku ubezpieczonego grupy nie ogranicza poziom płac.

umowa o pracę, umowa zlecenie

Zdarza się, że w zakładzie pracy część pracowników wykonuje jednakową pracę na podstawie umów o pracę, a część na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli praca wykonywana jest tak samo, zleceniobiorcy mogą wystąpić przeciwko pracodawcy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, a następnie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania (przy założeniu, że jako zleceniobiorcy byli gorzej wynagradzani).

W sytuacji, w której zleceniobiorcy wykonujący takie samo zlecenie, są różnie traktowani w zakresie wynagrodzenia, istotna jest przyczyna owego różnicowania. Jeżeli zleceniobiorcy są różnie traktowani ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, to takie różnicowanie jest niedopuszczalne z uwagi na przepisy ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania i przysługuje im odszkodowanie. W sprawie o takie odszkodowanie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co oznacza, że odszkodowanie przysługuje w pełnej wysokości.