umowa o pracę, umowa zlecenie

Zdarza się, że w zakładzie pracy część pracowników wykonuje jednakową pracę na podstawie umów o pracę, a część na podstawie umowy zlecenia. Jeżeli praca wykonywana jest tak samo, zleceniobiorcy mogą wystąpić przeciwko pracodawcy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, a następnie o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania (przy założeniu, że jako zleceniobiorcy byli gorzej wynagradzani).

W sytuacji, w której zleceniobiorcy wykonujący takie samo zlecenie, są różnie traktowani w zakresie wynagrodzenia, istotna jest przyczyna owego różnicowania. Jeżeli zleceniobiorcy są różnie traktowani ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, to takie różnicowanie jest niedopuszczalne z uwagi na przepisy ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania i przysługuje im odszkodowanie. W sprawie o takie odszkodowanie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co oznacza, że odszkodowanie przysługuje w pełnej wysokości.