Księgowa Zabrze – dokumentacja pracownicza

W 2019 roku zasady prowadzenia dokumentacji uległy radykalnym zmianom, co było w szczególności spowodowane koniecznością dostosowania dotychczasowych przepisów do wymogów wynikających z RODO.

Nasze doradztwo uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas naszych spotkań z właścicielami firm z Zabrza omówione zostaną również przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Podczas naszych spotkań dowiesz się m.in.:

 • Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
 • Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?
 • Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?
 • Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?
 • Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?

Zagadnienia które prowadzimy dla naszych klientów w Zabrzu

 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
  1. Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  1. Dane wrażliwe,
  1. Dane biometryczne,
  1. Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)
  1. Upoważnienie dostępu do danych osobowych,
  1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną,
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  1. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  1. Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  1. Okresy przechowywania,
  1. Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  1. Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  1. Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
  1. Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 5. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach
  1. Zniszczenie lub zagubienie,
  1. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  1. Upadłość lub likwidacja pracodawcy,
 6. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

Spotkania on-line z księgową:

 • spotkania prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę Google Chrome;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;