Księgowa Zabrze – dokumentacja pracownicza

W 2019 roku zasady prowadzenia dokumentacji uległy radykalnym zmianom, co było w szczególności spowodowane koniecznością dostosowania dotychczasowych przepisów do wymogów wynikających z RODO.

Nasze doradztwo uwzględnia aktualny stan prawny w omawianym zakresie oraz najświeższe stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas naszych spotkań z właścicielami firm z Zabrza omówione zostaną również przepisy wprowadzone na mocy tzw. Koronaustawy i jej kolejnych nowelizacji (TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH), które rzutują na obowiązki w sferze zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Podczas naszych spotkań dowiesz się m.in.:

 • Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
 • Czy porozumienie zawarte z przedstawicielstwem załogi w trybie art. 15g lub art. 15zf Koronaustawy przechowujemy w dokumentacji pracowniczej?
 • Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność pracownika w pracy z powodu kwarantanny, izolacji lub niezdolności do pracy z powodu COVID-19 oraz sprawowania opieki?
 • Jakie są zasady wysyłania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i przechowywania wydawanych w tym okresie elektronicznych orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy?
 • Jak należy dokumentować fakt powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 KP i art. 81 § 3 KP?
 • Czy pracodawca może dokonywać pomiaru temperatury pracownika i przechowywać w dokumentacji wyniki pomiarów?

Zagadnienia które prowadzimy dla naszych klientów w Zabrzu

 1. Pojęcie i zakres dokumentacji pracowniczej,
 2. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy,
  1. Dane, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i pracownika,
  1. Dane wrażliwe,
  1. Dane biometryczne,
  1. Wykorzystanie wizerunku i personaliów w stosunku pracy (plakietki służbowe, szyldy na drzwiach pokoi, maile służbowe)
  1. Upoważnienie dostępu do danych osobowych,
  1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez firmę zewnętrzną,
 3. Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  1. Warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  1. Papierowa i elektroniczna postać dokumentacji pracowniczej,
  1. Okresy przechowywania,
  1. Udostępnianie i wydawanie dokumentacji osobom uprawnionym,
  1. Ustawa o języku polskim a dokumentacja pracownicza,
  1. Niszczenie dokumentacji pracowniczej,
  1. Przechowywanie dokumentacji nieprzewidzianej w przepisach,
 4. Omówienie poszczególnych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji pracowniczej, zasad ich tworzenia oraz związanych z nimi praw i obowiązków stron stosunku pracy,
 5. Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w szczególnych przypadkach
  1. Zniszczenie lub zagubienie,
  1. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
  1. Upadłość lub likwidacja pracodawcy,
 6. Najczęstsze błędy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej,
 7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

Spotkania on-line z księgową:

 • spotkania prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę Google Chrome;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;

Od 1 marca 2015 waloryzacja emerytur

1 marca przypada termin kolejnej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zasady tegorocznej waloryzacji zostały jednak zmodyfikowane przez wprowadzenie minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki, którą musi otrzymać każdy emeryt lub rencista. Waloryzacja obejmie nie tylko świadczenia przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale również np. świadczenia mundurowe, a także dodatki do emerytur i rent.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych przeprowadzana jest corocznie z dniem 1 marca danego roku i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w ostatnim dniu lutego przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten również ustalany jest corocznie i w 2015 r. wynosi 100,68%. Zwiększeniem objęte są emerytury oraz renty, które przyznano przed terminem przeprowadzenia aktualnej waloryzacji. Przy takim mechanizmie waloryzacyjnym wszystkie świadczenia, bez względu na ich wysokość, mnożone są przez ten sam wskaźnik. Oznacza to, że im wyższe świadczenie, tym większa jego podwyżka i na odwrót – im niższe świadczenie tym niższa podwyżka. W roku bieżącym wyjątkowo wprowadzono minimalną kwotę, o którą musi wzrosnąć dane świadczenie.

Kadry · Płace · HR

XIII Ogólnopolskie Forum Kadry · Płace · HR 19-20 marca 2015 r., Warszawa

 

W programie Forum:

 • Aż 3 godziny indywidualnych konsultacji eksperckich – unikalna szansa, by uzyskać konkretną poradę w nawet najbardziej skomplikowanych przypadkach kadrowo-płacowych!W kameralnej atmosferze przy osobnym stoliku porozmawiasz z ekspertem osobiście, w czasie przeznaczonym tylko dla Ciebie. Zadasz pytania i od razu otrzymasz konkretne wyczerpujące odpowiedzi oraz wskazówki, jak postępować.
 • 3 ścieżki tematyczne ― aż 15 praktycznych warsztatów i 2 prelekcje na forum, dotyczących najbardziej aktualnych i problematycznych zagadnień Spośród prelekcji i warsztatów odbywających się równocześnie wybierz te, które najbardziej Ci odpowiadają. Stwórz swój indywidualny program konferencji, tak aby najlepiej wykorzystać spędzony na niej czas. Możesz też kształtować program konferencji już na etapie przygotowań, przesyłając organizatorom sugestie i pytania przez stronę WWW.
 •  Bonus: “HR przy kawie” – bezpłatny całodzienny warsztat HR poprzedzający konferencję – 18 marca 2015 r.3 sesje plenarne, sesja doradztwa eksperckiego: 8 stolików tematycznych — bezpośrednie rozmowy z ekspertami oraz case studies, modele wdrożenia, modele przywództwa, diagnoza potrzeb w zakresie HR.
 • Nagrody ufundowane przez sponsorów, partnerów i organizatorów konferencji – losowane wśród uczestników.