Jakie czynności może prowadzić administracja skarbowa

Firma prowadząca księgowość dla firm Zabrze w imieniu właściciela firmy staje przed urzędem skarbowym w ramach wszelkich spraw związanych z firmą.

Urząd skarbowy zajmuje się takimi sprawami jak:

1. rejestruje podatników poprzez nadanie NIP i prowadzi rejestr podatników;
2. przeprowadza kontrolę podatkową i ustalanie podatków zgodnie z prawem;
3. przeprowadza regularne i przymusowe ściąganie podatków i podatków pomocniczych;
4. wykrywa przestępstwa skarbowe i ich sprawców oraz podejmuje przewidziane prawem środki w tym zakresie;
5. wydaje nakazy wykroczeniowe, tj. Występuje z wnioskami do właściwego sądu o wszczęcie postępowania o wykroczenie o wykroczenia skarbowe, wykroczenia przewidziane ustawą o kasach fiskalnych.
6. dba o stosowanie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
7. rozwija i utrzymuje jednolity system informacji podatkowej;
8. prowadzić księgowość podatkową;
9. planuje i prowadzi szkolenia pracowników;
10. przeprowadza kontrolę wewnętrzną pracy i postępowania urzędników skarbowych i pracowników w związku z wykonywaną pracą oraz w przypadkach stwierdzenia niezgodnego z prawem zachowania lub jego wszczęcia oraz przeprowadza odpowiednie procedury w celu ustalenia odpowiedzialności;
11. przeprowadza audyt wewnętrzny wszystkich części organizacyjnych Administracji Skarbowej zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego w sektorze publicznym;
12. udziela profesjonalnej pomocy podatnikom w zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatków ustalanych, kontrolowanych i pobieranych, zgodnie z kodeksem postępowania pracowników administracji podatkowej;
13. wykonuje inne zadania na podstawie zawartych umów za wynagrodzeniem, zgodnie z przepisami prawa.